مرکز همایش های بین المللی حضرت امام خامنه ای
خانه
جستجو
تاريخچه


اصفهان قطب صنعت كشوربويژه درصنايع ذوب آهن ،فولاد،پتروشيمي وفرآورده هاي نفتي است وهمچنين مهدهنرمندان هنرهاي تجسمي وهنرهاي دستي است كه وجودبيش از150رشته صنايع دستي بسترسازنامگذاري پايتخت فرهنگ وتمدن ايراني شده است .

مركزيت كشور،نزديكي به تهران به لحاظ عبورومرور،پايتخت فرهنگي كشور،معماري ايراني اسلامي اصفهان،مسائل زيرساختي وامنيتي وده ها مزيت ديگر كه منجر به انتخاب كلانشهراصفهان به عنوان محل احداث اين پروژه گرديد .

با توجه به اهميت شهراصفهان ووجوددوره هاي تاريخي شاخص و بناهاي عظيم وشاهكارهاي معماري دردوره هاي مختلف،زمان آن فرارسيده بودتا يك حركت عظيم معماري با احداث يك ابرسازه با ويژگي هاي منحصربه فردهمسازبا بافت وفرهنگ تاريخي توام با مدرنيته ونيازهاي كنوني جامعه به وقوع بپيوندد.

ازين روبا توجه به لزوم احداث يك مركز همايش بين المللي درشهروبادرنظرگرفتن ويژگي هاي اين مراكزدردنيا به همراه كليه فضاهاي تكميلي مانندسالن هاي پشتيباني ،دفاتراداري ،كارگاه هاي آموزشي،نمايشگاه ،هتل ،مجتمع تجاري و...اين مهم دردستوركارشهرداري اصفهان قرارگرفت وپس ازارائه چندگزينه معماري به لحاظ فرم ،عملكرد،شرايط فرهنگي وتكنولوژي اجرا وعدم وابستگي به خارج ،گزينه موجودموردتصويب قرارگرفت.